Antropocen wikipedia
er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. 
Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon
Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.earthNorge og Norden - et eksempel for resten av verden?  
Nettstedet e-politikk.no (etisk politikk) vil i 2021-2023 fokusere på:

VÅRT HJEM DNA DIGITAL MENNESKER
Jorda Jorda: alt liv Jorda: all informasjon Jorda: alle mennesker
 Klima  Bioteknologi  Data  Demokrati
          BÆREKRAFT                   CRISPR            KI (Kunstig Intelligens)     SOSIAL RETTFERDIGHET  
 nettside  nettside  nettside  nettside
 doughnut        doughnut
 Regjeringen   Teknologirådet Teknologirådet
Klimaendringer RNA  Cloud computing  Rethinking Economics
Ocean acidification  mRNA  BIG data  Sosiale nett (digital)
Land conversion   Doudnalab IOT - tingenes internett Menneskerettigheter
Biodiversity loss   Zhang lab smart mobil  
    smarthus  
    Microsoft 365  

Selvkjørende biler og delingstjenester kan gi en bedre reisehverdag, men også mer trafikk og dårligere personvern. Hva bør politikerne gjøre?

 Les hele artikkelen på Teknologirådets hjemmeside - klikk her

Utbredelsen av privatbilen er en av de viktigste endringene for samfunnet vårt de siste 100 årene. Privatbilismen har gitt stor frihet, men også utfordringer med ulykker, forurensing og trafikk. Nå står vi overfor teknologiske endringer som kan skape et nytt transportsystem: Selvkjørende biler, taxi-apper og nye tjenester for bildeling er noen av nyhetene. Dette kan gi fleksible reisetjenester for flere, men vil også by på nye utfordringer.

Det store, tverrfaglige prosjektet REGSMART (Regulating Smart Mobility), hvor Teknologirådet er en av partnerne, har som mål å forberede myndighetene på overgangen. Prosjektet vil se på tre områder:

  1. Deling av data vil være nødvendig for et effektivt og smart transportsystem. Samtidig vil nye aktører få tilgang til mer data om hvordan vi reiser. Hvordan kan vi sikre godt personvern?
  2. Det nye transportmarkedet: Mange nye tilbydere vil komme til. Digitale transportplattformer vil ønske å få størst mulig markedsandeler, samtidig som eksisterende selskaper vil utfordres. Hvordan skal markedet reguleres?
  3. Offentlig styring: Hvilke nye roller får kollektivselskapene? Hvordan skal samarbeid mellom offentlige og private aktører styres?

Teknologirådet skal bidra til å svare på disse spørsmålene ved å utvikle scenarioer og involvere lekfolk for å gi innspill til politikerne.

 

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data